MIP Pharma Polska

Portal dedykowany Partnerom zainteresowanym udziałem w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez naszą firmę.

Regulamin webinarów organizowanych przez MIP Pharma Polska Sp. z o.o.

§1 Wstęp

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) opracowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
  poz. 1422 z późniejszymi zmianami) określa warunki organizacji Webinarium przez firmę MIP Pharma Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Orzechowej 5, 80-175 Gdańsk, NIP 5262627553, KRS: 0000044185, Regon: 017362550 (zwaną dalej „Usługodawcą”).
 2. Regulamin jest skierowany do Uczestników korzystających z Webinariów.

§2 Definicje

 1. „Formularz Rejestracji na Webinarium” – oznacza interaktywny formularz dostępny na Stronie, za pośrednictwem którego Uczestnik dokonuje rejestracji na Webinarium.
 2. „Potwierdzenie” – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Uczestnikowi przez Usługodawcę,
  po rejestracji Uczestnika, na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu Rejestracji na Webinarium.
 3. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin.
 4. „Strona” – oznacza stronę internetową pod adresem: mip-konferencje.pl
 5. „Uczestnik” – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dysponującą stosownymi uprawnieniami, zezwoleniami lub kwalifikacjami, korzystającą lub zamierzającą korzystać z Webinarium.
 6. „Usługi” – oznacza usługi edukacyjne, jakie na rzecz Uczestników będzie świadczyć Usługodawca
  w ramach Webinarium.
 7. „Webinarium” – oznacza szkolenie prowadzone przez Usługodawcę za pośrednictwem Internetu,
  w ramach którego Usługodawca będzie świadczyć na rzecz Uczestników Usługi.
 8. „Rejestracja” – oznacza oświadczenie woli Uczestnika składane za pośrednictwem Formularza Rejestracji Webinarium.
 9. Usługodawca – oznacza MIP PHARMA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą
  w Gdańsku, przy ulicy Orzechowej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000044185.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin został sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
 2. Uczestnik ma obowiązek podać prawdziwe dane.
 3. Udział Uczestnika w Webinarium jest bezpłatny.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w razie braku akceptacji Regulaminu przez Uczestnika, Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek Usług.
 5. Uczestnikom zabrania się:
  • a) dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  • b) działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami,
  • c) korzystania z Usług Elektronicznych w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Uczestników.
 6. Usługodawca podejmie niezwłocznie po otrzymaniu stosowanego zawiadomienia o naruszeniu przepisów prawa, Regulaminu bądź zasad współżycia społecznego działania zmierzające do usunięcia naruszeń. Zawiadomień należy dokonywać na adres e-mail Usługodawcy: webinar@mip-pharma.pl
 7. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych.
 8. Jednocześnie Usługodawca informuje, że korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Uczestnika szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych przez osoby trzecie.
  W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie prze Uczestnika programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.
 9. Usługodawca dołoży starań w celu zapewnienia funkcjonowania Strony w sposób ciągły, jednakże Usługodawca informuje, że możliwe są przerwy w dostępie do Strony z tytułu jej aktualizacji lub usuwania błędów.

§4 Wymagania techniczne do korzystania z webinarów

 1. Do prawidłowego korzystania z webinarium system komputerowy Uczestnika powinien pozwalać na korzystanie z zasobu Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 2. W celu prawidłowego korzystania z webinariów Uczestnik powinien używać programów komputerowych oraz sprzętu spełniających wymagania opisane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu webinarium spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sprzętu Uczestnika z wymaganiami lub z infrastrukturą informatyczną Usługodawcy.

 

§5 Zobowiązania Usługodawcy

 1. Usługodawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość Webinarium zgodną
  z jej opisem.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania Webinarium w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub niezależnych od Usługodawcy np. choroby prelegenta, o czym powiadomi stosownym wpisem na Stronie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w programie Webinariów i nie może to stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych.

 

§6 Zobowiązania Uczestnika

 1. . Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Aby dokonać rejestracji do Usługi webinarium należy:
  • wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej danego webinarium poprzez podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, adres gabinetu/praktyki, nr telefonu oraz nr PWZ Uczestnika,
  • zaakceptować niniejszy regulamin

 

§7 Własność intelektualna i prawa autorskie majątkowe

 1. . Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Aby dokonać rejestracji do Usługi webinarium należy:
  • wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej danego Webinarium poprzez podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, adres gabinetu/praktyki, nr telefonu oraz nr PWZ Uczestnika,
  • zaakceptować niniejszy regulamin

 

§8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracji na Webinaria jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie powszechnie obowiązującymi normami prawnymi, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i prawo do wykreślenia udostępnionych danych osobowych. Oświadczenie w tym zakresie powinno zostać przesłane pisemnie na adres Usługodawcy.
 4. W zakresie ochrony danych osobowych Uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia,
   czy Usługodawca przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Usługodawcę są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo żądania od Usługodawcy usunięcia danych,
  • prawo żądania od Usługodawcy ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu
   lub pracy osoby, której dane dotyczą, lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

§9 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  • za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Webinarium przez Uczestników w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem a także powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy;
  • za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usługi Webinarium
   w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa
   lub Regulaminu.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów.
 2. Każdy Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin.
 3. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium. Podczas logowania uczestnik powinien wpisać ten sam adres e-mail, który został użyty podczas rejestracji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, stawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Uzupełnienie – minimalne wymagania techniczne urządzenia koncowego Uczestnika

 1. Przeglądarka: Wymagane jest korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych. Webinar powinien działać we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach, jednak rekomendujemy korzystanie
  z przeglądarek Firefox, Chrome lub Opera.
 2. Przepustowość łącza: min 2Mb/s
 3. System operacyjny: Wymagane jest korzystanie z aktualnych systemów operacyjnych Windows oraz Mac.
 4. Pamięć operacyjna: W związku z faktem, iż wiele procesów w komputerze może wpłynąć na jakość transmisji, rekomendujemy korzystanie z komputerów z min 8GB pamięci operacyjnej.
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segi84/public_html/revovery-mip/wp-includes/functions.php on line 4675